[Fedora-mktg-poland] 12 Studencki Festiwal Informatyczny-2016.