[Fedora-mktg-poland] 8 Studencki Festiwal Informatyczny-2012.