[Fedora-mktg-poland] Bachotek-2009-2010 i moje nagrania video.